PRIVACY BELEID van Nieulandt Recycling NV
Inhoud
1. Jouw privacy is belangrijk ............................................................................................................... 1
2. Jouw recht op privacy ..................................................................................................................... 2
3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken? ............................................................. 4
4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?............................ 4
5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens ............................................................ 5


1. Jouw privacy is belangrijk
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :
• onze diensten gebruikt
• onze prijslijsten ontvangt
• vragen stelt via onze website
• ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
• afgifte van jouw businesskaartje


Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website http://www.nieulandtrecycling.be We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
Nieulandt Recycling NV, ondernemersnummer 0443.748.175, is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Victor Bocquéstraat, 1 9300 Aalst. Zij realiseert de
recyclage van ferro, non ferro. Voor de verkoop van de recyclage producten richt Nieulandt Recycling zich tot bedrijven. De aankoop van deze materialen gebeurt zowel aan particulieren als vennootschappen.
Zij is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:
• Het adres Victor Bocquéstraat, 1 9300 Aalst
• Via mail op het e-mailadres : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Nieulandt Recycling NV
Voor Nieulandt Recycling NV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
2. Jouw recht op privacy
Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Nieulandt Recycling NV jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
2.1. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3 Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Nieulandt Recycling NV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3).Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
2.7. Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.
2.8. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag. Voor de coördinaten verwijzen we naar 1.3.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.
3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
3.1. Nieulandt Recycling NV moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• je identiteit verifiëren (opmaak van een afvalstoffenregister (OVAM) en diefstalpreventie (bijvoorbeeld koper). Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen of via de e-ID.
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2. Nieulandt Recycling NV moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van Nieulandt Recycling NV bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
3.3. Nieulandt Recycling NV moet als bedrijf kunnen functioneren inzake communicatie.
Wij hebben als commercieel bedrijf een gerechtvaardigde belang dat de basis is voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze contactpersonen bij de bedrijven waarmee we handel drijven of de actieve prospecten waarmee we in contact zijn. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Nieulandt Recycling NV. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.
3.4. Nieulandt Recycling NV verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.
4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
4.1. Van onze zakelijke relaties
Zakelijke relaties zijn bedrijven waar we handel mee drijven of actieve prospecten.
Nieulandt Recycling NV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het
verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en BTW nummer.
4.2. Van onze particuliere leveranciers
Onze particuliere leveranciers leveren ons recyclage producten. Om jou als particuliere leverancier te identificeren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, GSM nummer, nationaliteit, identiteitskaartnummer, foto en handtekening, nummerplaat van het voertuig, geslacht, rijksregisternummer, bankrekeningnummer.
4.3. Van onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze diensten. Nieulandt Recycling NV wenst hen dan ook verder op de hoogte te houden van hun aanbod. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres.
4.4. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren
5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Nieulandt Recycling NV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig
Nieulandt Recycling NV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Nieulandt Recycling NV dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.
-----------------------------------------------------------

Op de website van Nieulandt Recycling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, Raadpleeg ons PRIVACY BELEID voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u ze verwijdert privacy-beleid.

ik accepteer de cookies van deze website
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk